Home About Us Services Products Vessel/Cargo Cargo Tracking Press &Media
 
 
Online Status
 
 
 
Port Info > Port Info > 2nd Zone
Port Info
2nd Zone
 

CÁC CẢNG, BẾN NỔI THUỘC CẢNG BIỂN HẢI PH̉NG

Cập nhật ngày 26/12/2017 

 

CẢNG

DWT

Cho phép

THÔNG SỐ

CẦU CẢNG, BẾN NỔI

THỦY DIỆN(M)

SỐ LƯỢNG

CHIỀU DÀI(M)

ĐỘ SÂU(M)

NGÀY

TB

BỀ RỘNG

ĐỘ SÂU

NGÀY TB

BẾN ĐỖ

LỐI VÀO

THÉP VIỆT NHẬT

(5000 tàu dầu)

3.000(tàu hàng)

1

200

-4.4

 

18/05/17

 

 

 

LÊ QUỐC

3.000

1

100

-4.0

 

17/08/17

 

 

 

VẬT CÁCH

3.000

C4:5000

5

C6=106

C1,2,3=253

C4=120

-5,0

 

 

16/10/17

C4:120

-5.5

17.10.17

-4,5;  -5.0 -5.0

 

TIẾN MẠNH

3.000 giảm tải

1

170.5

-6.1

 

06/10/16

 

 

 

NAM NINH

3.000

1

190

-4.6

 

23/10/17

 

 

 

DUY LINH

1.500

1

30

-6.1

 

24/04/14

 

 

 

QUỲNH CƯ

1.000

1

52

-3.2

 

26/04/17

 

 

 

NAM BẮC

3.000

1

100

-4.0

 

04/05/17

 

 

 

HỒNG BÀNG

2.000

1

60

-4.0

 

23/03/14

 

 

 

LILAMA

3.000

1

96

-2.1

 

16/06/11

 

 

 

THĂNG LONG GAS

2.000

1

90

-3.3

 

13/10/17

 

 

 

MIPEC

3.000

1

36.5

-5.5

 

08/08/17

 

 

 

SÔNG ĐÀ 12/04 (Tulong)

3.000

1

60

-5.0

 

25/01/17

 

 

 

THUỢNG LƯ

3.000

1

60

-4.1

 -3.1

09/17

 

 

 

ĐÓNG TÀU BẠCH ĐẰNG

CẦU XM

10.000

 

 

 -1.5

 

 

20/04/17

 

 

 

CẦU MT Ụ

 

 

 

-2.5

 

MP Ụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HẢI PH̉NG

(1.720M)

C11

C10

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/17

 

 

25.10.17

 

                                              

 

25.10.17

 

 

 

 

25.10.17

 

 

 

 

 

25.10.17

 

164

 

-7.9

 

 

       C8

 

 

164

 

       -7.9

140/145

150/155

160/165

170/175

-6.0/-5.9

-5.9/-5.2

-5.0/-4.7

-4.7/-4.0

 

 

C7

 

 

 

164

 

 

-7.2

(hlC7:6.2)

 

 

180/185

190/195

200/205

210/215

215/220

 

-6.0/-5.6

-5.6/-4.8

-4.0/-3.8

-3.0/-2.9

-2.9/-2.9

 

 

C6

40.000

165

-7.6

 

200/205

210/215

220/225

230/235

240/245

-6.1/-6.1

-5.8/-5.5

-5.5/-5.5

-5.5/-5.5

-5.3/-5.3

C5

 

C4

40.000

 

165

-7.2

 

170/175

180/185

190/195

200/205

-6.0/-5.9

-5.8/-5.4

-5.4/-5.0

-4.7/-4.3

40.000

165

-7.2

 

C3

C2

C1

30.000

163

-5.2

 

165/170

175/180

185/190

195/200

-6.0/-5.6

-5.6/-5.6

-5.3/-5.1

-4.7/-4.7

30.000

125

-5.6

 

30.000

125

-5.7

 

LHTS

F59 cách cầu 195 m

C1,2:15.000

C3:20.000

Giảm tải

3

240

160

-6.0

-6.0

 

30.08.17

175/180

185/190

195/200

-6.0/-6.0

 -5.7/-5.5

 -5.0/-5.1

25.10.17

ĐÀI HẢI

5.000

1

150

 -3.0

 

15/11/17

 

 

 

CỬA CẤM

5.000

3

262(C1   C2

C3)

 -3.2

 -2.9

 -2.3

 

-3.5

02/06//17

 

 

 

THỦY SẢN II

3000

1

73

 -3,3

 

11/03/15

 

 

 

 

CÁC CẢNG, BẾN NỔI THUỘC CẢNG BIỂN HẢI PH̉NG

 

 

CẢNG

DWT

Cho phép

THÔNG SỐ

CẦU CẢNG, BẾN NỔI

THỦY DIỆN(M)

SỐ LƯỢNG

CHIỀU DÀI(M)

ĐỘ SÂU(M)

NGÀY

TB

BỀ RỘNG

ĐỘ SÂU

NGÀY TB

BẾN ĐỖ

LỐI VÀO

NAM HẢI

 

10.000

Vq: r 105

1

144

-8.0

 -6.5

04/05/17

185/190

195/200

205/210

-6.9/-6.9

-6.4/-6.0

-5.3/-4.6

 

25.10.17

 

ĐOẠN XÁ

 

20.000

(Giảm tải)

1

2tàu≤

225m

 

210

 

-6.8

 

-7.1

 

25/04/17

180/185

190/195

200/205

-6.3/-6.0

-5.1/-5.0

-4.5/-4.5

 

 

25.10.17

TRANSVINA

7.000

1

120

-7.0

-7.5

05/01/17

180/185

190/195

195/200

 -6.1/-6.0

-5.6/-5.0

-5.0/-5.0

 

25.10.17

HẢI ĐĂNG(Shell Gas)

3.000

1

87

-5.1

 

22/07/16

 

 

 

 

 

GREEN

PORT

 

GP1(TL)

20.000 (Giảm tải)

 

 

 

-8.0

 

 -7.8

 

11/08/17

185/190

195/200

205/210

-6.5/-6.5

-6.5/-6.4

-6.4/-6.0

 

 

 

25.10.17

 

GP2(HL)

20.000 (Giảm tải)

 

 

 

-8.0

 

 -7.8

 

11/08/17

185/190

195/200

205/210

-6.7/-6.7

-6.7/-6.6

-6.0/-5.0

 

 

 

 

 

 

 

CHÙA

VẼ

CV1

 

 

 

 

 

 

10.000 20.000 (Giảm tải)

 

 

 

 

 

 

5

 

330

 

-6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/04/17

165/170

175/180

185/190

-7.0/-6.6

-6.0/-5.0

-4.0/-4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.17

CV2

 

-6.6

 

170/175

180/185

190/195

200/205

-7.0/-6.8

-6.4/-6.3

-6.3/-6.0

-6.0/-5.2

CV3( P53 cách cầu 195m)

 

550

 

-6.4

 

170/175

180/185

190/195

-7.0/-6.7

-6.0/-5.3

-5.3/-3.6

CV4

 

-7.6

 

165/170

175/180

185/190

195/200

-7.0/-6.7

-6.5/-6.0

-5.0/-4.0

-3.5/-3.0

CV5

 

-6.1

 

160/165

170/175

180/185

190/195

-6.7/-6.7

-5.9/-5.9

-5.0/-4.8

-3.8/-3.8

 

TOTAL GAS

3.000

1

90

-4.0

 

01/06/17

 

 

 

ĐÔNG HẢI

600

1

100

-2.6

 

04/17

 

 

 

 

CẦU 128 HQ(Fao 49 cách cầu CSB 185m)

TL2.000

 HL15.000 giảm Tải

 

1

115

-7,4

-6.5

16/04/15

 

 

 

1

295

-7.4

-6.5

05/09/17

165/170

175/180

185/190

-7.0/-6.8

-6.8/-6.0

-6.0/-5.9

 

25.10.17

HẢI LINH

8.000

1

115

-6.6

 

01/08/17

 

 

 

 

K99

 

12.000

 

1

 

186

 

-7.5

 

 

14/10/17

 

 

 

 

PETEC

8.000

1

70

-5.5

 

22/10/17

 

 

 

HẢI AN(R=115:-7.0)

 

20.000

LOA<175

1

150

-8.9

-7.1

26/12/17

200/205

210/215

220/225

-7.1/-7.1

-7.0/-6.7

-6.0/-5.5

25.10.17

CẦU 189

5.000

TÀU VN

1

160

-8.7

 

21/06/12

 

 

 

TÂN CẢNG 189

10.000

LOA<160

1

140

-6.2

 

05/01/17

 

185/190

195/200

-7.0/-7.0

 -6.4/-6.3

25.10.17

 

CÁC CẢNG, BẾN NỔI THUỘC CẢNG BIỂN HẢI PH̉NG

 

 

CẢNG

DWT

Cho phép

THÔNG SỐ

CẦU CẢNG, BẾN NỔI

THỦY DIỆN(M)

SỐ LƯỢNG

CHIỀU DÀI(M)

ĐỘ SÂU(M)

NGÀY

TB

BỀ RỘNG

ĐỘ SÂU

NGÀY TB

BẾN ĐỖ

LỐI VÀO

NAM VINH (19/9)

7.000

1

165

-6.4

-6.2

22/10/17

 

    6.4

22.10.17

PTSC Đ̀NH VŨ

20.000

1

250

-7.5

-7.0

05/17

256

    7.0

 

Đ̀NH VŨ

Hàng

ĐV1

20.000

 

236.8

-7.2

 

07/12/17

 

12/7/17

 

ĐV2

20.000

 

188.2

-7.2

 

07/12/17

 

12/7/17

 

 

TÂN VŨ

TV1(ĐV3)

40.000

 

190

-9.0

-7.39

04/08/17

 

7/2017

 

TV2(ĐV4)

40.000

 

190

-9.0

-7.07

04/08/17

 

  

TV3(ĐV5)

20.000

 

217

-9.0

-7.06

04/08/17

 

 

TV4(ĐV6)

20.000

 

163

-9.0

-7.15

04/08/17

 

  

TV5(ĐV7)

20.000

 

195

-9.0

-7.02

04/08/17

 

  

NAM HẢI Đ̀NH VŨ

Max 30000 giảm tải

 

2

455

Tl8.5

Hl8.5

-7.0

12/01/17

 

   7.0

 

VIP GP Đ̀NH VŨ

Max 42213

Giảm tải

 

2

 

 

377,2

 

-9.5

 

-7.0

 

08/12/17

 

 

 

Đ̀NH VŨ

Dầu

Xd ĐV1

10.000&300

2

171;52

-6.8

-7.0

29/11/16

 

 

  

 

 

Xd ĐV2

20.000

(Giảm tải)

1

193

-9.7

-7.0

29/11/16

 

 

 

DAP Đ̀NH VŨ

10.000

1

168

-6.0

-5.6

03/07/17

 

 

 

NAM Đ̀NH VŨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐT PHÀ RỪNG

Cầu nặng

16.000

10.000

2

209

148

-4.0

-4.0

 

 

17/11/14

 

W:-1.8 E:-0.4         -1.6

E:+1.8

+0.9

Ụ:-3.6

03.11.16

Cầu nhẹ

Cầu30.000

 

1

92.

 

 

-4,0

-5.0

CALTEx

4.000

1

70

-3.8

-2.7

25/05/15

 

 

 

ĐT NAM TRIỆU

50.000

 

 

-2.0

-2.7

12/01/17

 

 

 

ĐÔNG ĐÔ

Cầu

15.000

1

70

-1.7

 

12/11/10

 

 

 

Ụ nổi

8.850

1

 

-1.4

 

12/11/10

 

 

 

PHAO

Bạch Đằng

FBĐ3(TL)

 

7.000

 

3

170

-4.4

 

-3.8

 

1/17

 

 

 

FBĐ2

165

-4.4

FBĐ1(HL)

190

-3.7

PHAO

Ninh Tiếp

FNT1(TL)

 

 

2

260

-5.0

-4.9

 

-2.0

 

07/08/15

 

 

 

 

FNT2(HL)

15.000

270

PHAO

Bến gót

FBG1(TL)

50.000

 

2

330

-4.1

-4.3

-5.3

 

4/17

 

 

 

FBG2(HL)

30.000

230

-5.0

Khu neo Lan Ha

50.000

50.000

50.000

LH1

LH2                  LH3

 

-13.0

-15.0

-12.5

 

 

12/2012

 

 

 

  

Visitor: 2250257 NO.342/1 HUYNH TAN PHAT ST, NHA BE DIST, HO CHI MINH CITY, VIETNAM. TEL: (84-28)37810878. FAX: (84-28)37810760. EMAIL: OPS@TADAMAR.COM. WEB: WWW.TADAMAR.COM - COPYRIGHT © 2006. ALL RIGHTS RESERVED.